ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Κ.Ε ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας με στοιχεία επικοινωνίας: Λεωφόρο Πρωτόπαπα 43, Τ.Κ. 163 43 και τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 97 03 600.

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του: ΕΛΟΤ EN ISO 27701:2019,(Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται η Εταιρεία υπόκειται στους όρους της παρούσας ανάρτησης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.


Στο πλαίσιο της παρούσας
 • «Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» αποτελεί κάθε πληροφορία η οποία ταυτοποιεί ή δύναται να ταυτοποιήσει ένα φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στην οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα και μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας και από μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και κάθε άλλη σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • «Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» είναι κάθε ενέργεια που γίνεται με χρήση των προσωπικών δεδομένων όπως η συλλογή, αποθήκευση, χρήση αυτών, γνωστοποίηση σε τρίτους συνεργάτες, που αναλαμβάνουν τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό της ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε για την επίτευξη συγκεκριμένου κάθε φορά επιχειρησιακού σκοπού.

Πληροφορίες για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Ειδικότερα, ενδέχεται να ζητηθούν και να επεξεργαστούν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης, φύλο κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς
 • Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κ.λπ. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς
 • Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής σας κατάστασης, επάγγελμα, αποδοχές, κ.λπ. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς
 • Δεδομένα από τη λειτουργία της σύμβασής (-εών) σας με την Εταιρεία και των υπηρεσιών που σας έχουν παρασχεθεί.
 • Δεδομένα διενέργειας πράξεων πληρωμών, τα οποία συλλέγονται είτε από εσάς είτε από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχετε επιλέξει.
 • Δεδομένα για τις γνώσεις και την εμπειρία σας σε σχέση με συγκεκριμένο τύπο υπηρεσίας, Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται απευθείας από εσάς, αναλόγως της παρεχόμενης προς εσάς υπηρεσίας στο οποίο αυτή αφορά.

Όταν δίνετε στην Εταιρεία στοιχεία τρίτων προσώπων (στοιχεία συγγενών, συζύγων, παιδιών, προσώπων επικοινωνίας, κτλ.), θα πρέπει να ενημερώνετε τα πρόσωπα αυτά για την γνωστοποίηση των στοιχείων τους στην Εταιρεία και να τους παρέχετε αντίγραφο της παρούσας ενημέρωσης.

Ο Ιστότοπος δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας Προσωπικά Δεδομένα από τέτοια άτομα. Αν είστε κάτω από τη νόμιμη ηλικία συγκατάθεσης στη δικαιοδοσία σας, θα χρειαστείτε την άδεια των γονέων σας ή του νόμιμου κηδεμόνα σας για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Συμβουλευτείτε τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα σας πριν τη χρήση του ιστοτόπου.


Δήλωση για τον τρόπο συλλογής των προσωπικών δεδομένων

Η ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε, συλλέγει τα δεδομένα μέσω της φόρμας επικοινωνίας και μέσω του ιστοχώρου (cookies κλπ). Η ύπαρξη σαφών κατευθυντηρίων γραμμών για τη σωστή χρήση των προσωπικών δεδομένων είναι αναπόσπαστο μέρος της ορθής λειτουργίας της ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε και είναι απολύτως απαραίτητο για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται και μπορεί να αφορούν καταρτιζόμενους/εκπαιδευτές/πελάτες/πολίτες/ μέλη/ συνεργάτες, προμηθευτές κ.α. Σε αυτό το πλαίσιο, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που συμβάλλονται με την εταιρεία μας:
 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.
 • Συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς στα πλαίσια λειτουργίας των προγραμμάτων κατάρτισης στην εταιρία μας ή σε συνεργαζόμενους με εμάς φορείς για το σκοπό αυτό και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς και την εργατική νομοθεσία. Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, λαμβανομένων υπόψη ιδίως της φύσης της απασχόλησης και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας μας.
 • Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Άλλες Ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από εμάς και δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies. Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, οι χειριστές αυτών των ιστοσελίδων ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες από εσάς που θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς σύμφωνα με τις δικές τους Πολιτικές για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές τους ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς τους χειριστές. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των cookies και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε και που υποδεικνύονται με σύνδεσμο, αναφέρονται ή αλληλοεπιδρούν με τη δική μας ιστοσελίδα, πριν εισάγετε προσωπικά δεδομένα σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων.


Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να πραγματοποιηθεί κατά την εκτέλεση μίας σύννομης δραστηριότητας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντα σας.

Επειδή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει μόνο με την άδεια σας, εάν συναινέσετε ρητώς προς αυτό. Η θετική πράξη που ασκείτε, με την αποστολή των δεδομένων σας προς τον οργανισμό μέσω των φορμών επικοινωνίας ή των αιτημάτων συμμετοχής, λαμβάνεται σαν συγκατάθεση στη χρήση των δεδομένων σας για τους ανωτέρω σκοπούς. Τα προσωπικά σας στοιχεία γνωστοποιούνται στη ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε για τις ανάγκες της μεταξύ μας συνεργασίας πρόκειται να καταχωρηθούν σε Πληροφοριακά Συστήματα τα οποία λειτουργούν για λογαριασμό φορέων που έχουν άμεση σχέση με την παροχή υπηρεσίας που αιτήστε και παραχωρείται τη συγκατάθεσή σας.

Σκοπός της καταχώρισης των στοιχείων σας είναι η διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, έλεγχος και στατιστική επεξεργασία των ενεργειών κατάρτισης και εν γένει εκπαίδευσης που προκηρύσσονται και υλοποιούνται από δημόσιους/ιδιωτικούς φορείς, και στις οποίες ως ενδιαφερόμενος συμμετέχετε και συνεργάζεστε.


Κοινοποιήσεις. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα διαβιβασθούν στα Κεντρικά μας γραφεία δεδομένων που φιλοξενούνται στη Λεωφόρο Πρωτόπαπα 43, Δήμος Ηλιούπολης, με Τ.Κ: 163 43, Νομού Αττικής. Σε αυτά πρόσβαση έχει μόνο η εταιρεία ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε και το προσωπικό μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους ή εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας μας, παρά μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις.

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια της συνεργασίας σας μαζί μας ενδέχεται να είναι:

 • Κυβερνητικοί φορείς στα πλαίσια εκπλήρωσης μιας νομικής υποχρέωσής μας
 • Αρχές επιβολής νόμου στα πλαίσια εκπλήρωσης μιας νομικής υποχρέωσής μας
 • Τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας στα πλαίσια της εκτέλεσης υπηρεσίας που μας ζητήσατε, για την οποία έχετε προηγουμένως παράσχει συγκατάθεση


Κατανοώ ότι έχω τα πιο κάτω δικαιώματα σε σχέση µε τα Προσωπικά Δεδομένα που µε αφορούν:

Η ισχύουσα περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων Νομοθεσία, προβλέπει δικαιώματα των φυσικών προσώπων μας που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα τους. Τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος:

Δικαίωμα πρόσβασης προκειμένου να ενημερωθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργάζεται η Εταιρεία, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους

Δικαίωμα διόρθωσης προκειμένου να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων σας

Δικαίωμα διαγραφής αυτών προκειμένου να διαγραφούν τα δεδομένα σας από τα αρχεία της Εταιρείας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχετε ασκήσει το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν

Δικαίωμα στη φορητότητα προκειμένου να παραλάβετε τα δεδομένα σας από την Εταιρεία και να τα διαβιβάσετε σε τρίτον

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανακαλώντας την συγκατάθεσή σας χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Δικαίωμα προσφυγής/καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Πρόσβαση, ενημέρωση και διαγραφή δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να δείτε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από εμάς να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλίσουμε ότι είναι ακριβή και επικαιροποιημένα ή να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε αν θέλετε να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων σας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς σε άλλον πάροχο υπηρεσιών της επιλογής σας.


Ανάκληση της συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση αυτή που βασίστηκε στη συναίνεσή σας. Αν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας:


Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή μόνο για το διάστημα που είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώνουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, περιλαμβανομένων των σκοπών που σχετίζονται με έννομες υποχρεώσεις μας. Εάν δεν υπάρχει νομική υποχρέωση, τα διατηρούμε μόνο για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται στην πολιτική διακράτησης δεδομένων της εταιρείας μας. Για τον προσδιορισμό κάθε γενικής ή ειδικής χρονικής περιόδου διατήρησης προσωπικών δεδομένων λαμβάνονται υπόψη η έκταση, το είδος και η φύση κάθε κατηγορίας προσωπικών δεδομένων, ο ενδεχόμενος κίνδυνος παραβίασής τους, η τυχόν αυξημένη ανάγκη προστασίας τους, οι σκοποί για τους οποίους συλλέγονται, και οι διάφορες έννομες υποχρεώσεις μας ως εργοδότη και ανάδοχου φορέα. Γενικά, αυτό σημαίνει ότι διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως ορίζει ο νόμος. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους περισυλλέχθηκαν, μεταξύ άλλων για την εκπλήρωση οποιωνδήποτε φορολογικών, εργατικών, κοινωνικοασφαλιστικών, νομικών ή εκθεσιακών απαιτήσεων.


Δήλωση προστασίας και εγγύησης ασφάλειας προσωπικών δεδομένων

Εφαρμόζουμε αυστηρά φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημία τόσο όσο βρίσκεστε σε σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον εν λόγω σκοπό της συλλογής και στη συνέχεια θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το νόμο.

Η Εταιρεία διατηρεί προσωπικά δεδομένα σε ταυτοποιήσιμη μορφή μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο, όπως προσδιορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται δεδομένα.

Η Εταιρεία δεν διατηρεί προσωπικά δεδομένα για διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των διαπιστωθέντων νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών ή από όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Εταιρεία καθιερώνει μια περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ως μέρος του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

Η Εταιρεία αιτιολογεί τις προϋποθέσεις και λόγους διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για περιόδους μεγαλύτερες από τη μέγιστη περίοδο διατήρησης που επιβάλλεται σύμφωνα με τις επιχειρηματικές και κανονιστικές απαιτήσεις, εφ’όσον απαιτείται. Ορισμένα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα της εταιρείας, να διατηρηθούν αποδεικτικά στοιχεία και γενικά να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με καλές επιχειρηματικές πρακτικές. Ορισμένοι λόγοι για τη διατήρηση δεδομένων περιλαμβάνουν:
 • Δικαστικές διαφορές
 • Διερεύνηση ατυχημάτων
 • Διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας
 • Κανονιστικές απαιτήσεις
 • Διαφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.selectika.gr και μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημά/ερώτημα Προστασίας Δεδομένων στα: Λ. Πρωτόπαπα 43, Ηλιούπολη, Τ.Κ 16343, (+30 210 97 03 600/ [email protected]).

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας.


Γενικές πληροφορίες

Η ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Οι επισκέπτες/χρήστες του Δικτυακού τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Δικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.


Καταγγελίες

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία ενώπιον της εθνικής αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποστέλλοντας σχετικό αίτημά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με γραφεία στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 210 6475600, Αριθμός Fax: +30 210 6475628, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: [email protected]
cart side close
cart icon
My Cart
There are item (s) in your cart.
Total: